O nas

Feldhaus Installation to fir­ma spec­ja­li­zu­ją­ca się w mon­tażu i konser­wac­ji roz­wią­zań ele­wa­cy­jnych. Czer­pie­my z wie­lo­let­nie­go doś­wiad­c­ze­nia w branży ele­wa­cy­j­nej i ofe­ru­je­my Państ­wu opty­mal­ne roz­wią­za­nie dla Państ­wa pro­jektu w nas­zej nowo­c­zes­nej fir­mie. Nas­ze stałe zes­poły mon­tażo­we są przesz­ko­lo­ne według naj­wyżs­zych stan­dar­dów i zapew­nia­ją ter­mi­no­wą rea­li­zac­ję na Two­jej budowie.

Montaż

Jako spec­ja­lis­ta w dzied­zi­nie budo­wy oki­en i fasad osią­ga­my dla Państ­wa opty­mal­ne roz­wią­za­nia. Zgod­nie ze stan­dardem rea­li­zac­ji każ­de­go moż­li­wego pro­jektu, sta­wia­my na zop­ty­ma­lizowaną i nowo­c­zes­ną orga­ni­zac­ję dla suk­ce­su Państ­wa pro­jektu. Dzięki sil­nym, wie­lo­let­nim part­ne­rom i włas­ne­mu pro­fes­jo­nal­nie wysz­ko­lo­ne­mu per­so­nelo­wi może­my osią­gnąć dla Państ­wa wyma­ganą jakość. Wykor­zystaj nas­ze ugrun­to­wa­ne struk­tu­ry i skor­zystaj z wied­zy nas­zych zes­połów na miejscu.

Konserwacja

Ele­wac­ja chce i musi być utrzy­ma­na. Już w fazie wyko­naw­c­zej wska­zu­je­my Państ­wu, dosto­so­wa­ne do Państ­wa pro­jektu, szc­ze­gól­ne cechy doty­c­zące eks­ploat­ac­ji, konser­wac­ji i pra­wi­dło­wej pielęgnac­ji Państ­wa roz­wią­za­nia ele­wa­cy­j­n­ego. Umowa ser­wi­so­wa z nas­zą fir­mą gwa­ran­tu­je Państ­wu war­tość dodaną w zak­re­sie prze­ka­zy­wa­nia infor­mac­ji i znaj­do­wa­nia roz­wią­zań spe­cy­ficz­nych dla dan­ego pro­jektu, ponie­waż dba­my o prze­gro­dy zewnę­trz­ne budyn­ku od budo­wy do konserwacji.

Serwis

Nas­ze wspar­cie zac­zy­na się już w fazie wyko­naw­c­zej i płyn­nie prz­echod­zi w Twój okres gwa­ran­cy­j­ny. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybra­li Państ­wo fir­mę Feldhaus do rea­li­zac­ji swo­jego pro­jektu, będ­zie­my wspierać Państ­wa nas­zą ofer­tą konser­wac­ji sys­te­mów fasa­do­wych, kon­tro­li ewen­tu­al­nych uste­rek oraz orga­ni­zac­ji kon­cep­c­ji roz­wią­zań jako kom­plet­n­ego roz­wią­za­nia obej­mu­jące­go pla­no­wa­nie, zaopa­trze­nie w mate­riały i realizację.

Nasze projekty

LUX BA I

Kolo­nia

2022–2023

SCHLÜ­TER SYS­TEMS KG

zser­lohn

2021–2022

MIT­TEL­HA­FEN

Müns­ter

2021–2022

SIE­BEN­PFEIF­FER REALSCHULE

Hass­loch

2020

Kariera

Pozy­c­ja

Języ­ki

Start

ART

Kie­row­nik budowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angielski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Młodszy kie­row­nik budowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angielski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Inspek­tor nad­zoru budowlanego

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Instala­tor

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Pomoc­nik montażowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Kie­row­nik budowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angielski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Młodszy kie­row­nik budowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angielski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Inspek­tor nad­zoru budowlanego

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Instala­tor

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Pomoc­nik montażowy

(m/w/d)

Nie­miecki | Angiel­ski | Pol­ski | Rosyjski

Roz­po­c­ząć natychmiast

Peł­ny etat

Kontakt bezpośredni

Moż­na się z nami skon­takt­ować bez­poś­red­nio pod adresem: 

ZESPÓŁ

Justus Feldhaus

B.A. & Eng. | Co-Foun­der & CEO

tel. +49 1704514923

mail. feldhaus@feldhaus-installation.com

Thomas Flock

Co-Foun­der & COO

tel. +49 170 4514934

mail. flock@feldhaus-installation.com

Andreas Pollhammer

Team Lead & Training

tel. +49 162 1809757

mail. pollhammer@feldhaus-installation.com