Kierownik budowy

Kierownik budowy

Opis

Jako kie­row­nik budo­wy jes­teś odpo­wied­zi­al­ny za obsłu­gę i mon­taż usług ele­wa­cy­jnych kil­ku pro­jek­tów budow­lanych o war­tości od 10 do 30 mln €. Podróżu­jesz w kra­ju i za gra­nicą oraz komu­ni­ku­jesz się bez­poś­red­nio z nas­zymi kli­en­ta­mi i mon­te­r­ami na budo­wie. Płas­ka hier­ar­chia stwarza dla Państ­wa dodat­ko­we kor­zyści w zar­ząd­za­niu pro­jektami i wzmac­nia wyjąt­ko­wą spó­j­ność w cod­zi­en­nej współpracy. 

Wyma­ga­nia

  • Wyk­sz­tałce­nie: Dyp­lom licen­c­ja­ta, mis­trza rze­mio­sła, tech­ni­ka lub wyższy
  • Doś­wiad­c­ze­nie: wie­lo­let­nie doś­wiad­c­ze­nie w instalacji/kierowaniu budo­wą lub zar­ząd­za­niu pro­jektami w zak­re­sie roz­wią­zań elewacyjnych.
  • Języ­ki: Bieg­le posłu­gu­je­my się języ­kiem angiel­s­kim i nie­mieckim. Pożą­da­na jest dals­za zna­jo­mość języka.

Pro­fil

Będ­zi­esz pra­co­wał bez­poś­red­nio pod kie­row­nict­wem i poma­gał w koor­dy­nac­ji kil­ku zes­połów mon­tażo­wych na różnych budo­wach. Two­ja głów­na komu­ni­ka­c­ja będ­zie z nas­zymi kie­row­ni­ka­mi budo­wy. Jes­teś regio­nal­nie odpo­wied­zi­al­ny za rea­li­zac­ję kil­ku pro­jek­tów budow­lanych i kon­tro­lu­jesz ich powod­ze­nie pod wzglę­dem cza­su, jakości i kosztów. 

Apli­kuj teraz

Opis

Jako kie­row­nik budo­wy jes­teś odpo­wied­zi­al­ny za obsłu­gę i mon­taż usług ele­wa­cy­jnych kil­ku pro­jek­tów budow­lanych o war­tości od 10 do 30 mln €. Podróżu­jesz w kra­ju i za gra­nicą oraz komu­ni­ku­jesz się bez­poś­red­nio z nas­zymi kli­en­ta­mi i mon­te­r­ami na budo­wie. Płas­ka hier­ar­chia stwarza dla Państ­wa dodat­ko­we kor­zyści w zar­ząd­za­niu pro­jektami i wzmac­nia wyjąt­ko­wą spó­j­ność w cod­zi­en­nej współpracy. 

Wyma­ga­nia

  • Wyk­sz­tałce­nie: Dyp­lom licen­c­ja­ta, mis­trza rze­mio­sła, tech­ni­ka lub wyższy
  • Doś­wiad­c­ze­nie: wie­lo­let­nie doś­wiad­c­ze­nie w instalacji/kierowaniu budo­wą lub zar­ząd­za­niu pro­jektami w zak­re­sie roz­wią­zań elewacyjnych.
  • Języ­ki: Bieg­le posłu­gu­je­my się języ­kiem angiel­s­kim i nie­mieckim. Pożą­da­na jest dals­za zna­jo­mość języka.

Pro­fil

Będ­zi­esz pra­co­wał bez­poś­red­nio pod kie­row­nict­wem i poma­gał w koor­dy­nac­ji kil­ku zes­połów mon­tażo­wych na różnych budo­wach. Two­ja głów­na komu­ni­ka­c­ja będ­zie z nas­zymi kie­row­ni­ka­mi budo­wy. Jes­teś regio­nal­nie odpo­wied­zi­al­ny za rea­li­zac­ję kil­ku pro­jek­tów budow­lanych i kon­tro­lu­jesz ich powod­ze­nie pod wzglę­dem cza­su, jakości i kosztów. 

Apli­kuj teraz